اکسترودر تیپ B

مناسب تیوپهای با قطر میانه مانند ست سرم ، انواع نلاتون

فهرست