اکسترودر آزمایشگاهی

 بنابر سفارش مشتری در ابعاد مختلف  ساخته می شود.

فهرست