جعبه کنترل کیفی اندازه گیری قطر داخلی وخارجی تیوپ های پزشکی از 1 میلی متر تا 10 میل متر :

 درداخل جعبه مذکورتعداد 90 عدد میله (پین گیج) با ارتفاع 8 سانتی متر با اختلاف قطر یک دهم میلی متر 1/0 از یکدیگروجود دارند .با ابزار مورد نظر قطر داخلی تیوپها با اختلاف منفی دو صدم 02/- اندازه گیری میشود .

همچنین درجعبه مذکور دوعدد ( وایر گیج ) برای کنترل قطر خارجی تیوپ ها قرارداده شده است. یکی از وایر گیج ها بعنوان نگهدارنده پین های کنترل کیفی استفاده می شود ویک عدد از وایر گیج ها بعنوان ابزار کنترل کیفی واندازه گیری قطر خارجی مورد استفاده قرار میگیرد .

فهرست