جعبه کنترل کیفی اندازه گیری قطر داخلی وخارجی تیوپ های پزشکی از 10 میلی متر تا 13 میلی متر :

درداخل جعبه مذکورتعداد 31 عدد میله (pin gage) با ارتفاع 8 سانتی متر با اختلاف قطر یک دهم میلی متر 1/0 از یکدیگروجود دارند .با ابزار مورد نظر قطر داخلی تیوپها با اختلاف منفی دو صدم 02/- اندازه گیری می شود .

همچنین درجعبه مذکور دوعدد ( wire gage) برای کنترل قطر خارجی تیوپها قرارداده شده است. یکی از وایر گیجها بعنوان نگهدارنده پینهای کنترل کیفی استفاده می شود ویک عدد از وایر گیجها بعنوان ابزار کنترل کیفی واندازه گیری قطرخارجی مورد استفاده قرار میکیرد.

فهرست